Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Dane osobowe

Klauzula informacyjna, zgodna z RODO

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań ustawowych oraz statutowych.

 

Dane administratora:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. A. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl

tel.  +48 22 592 34 50

fax. +48 22 658 47 33

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną procedurą w tym zakresie.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Jacek Chojnacki

e-mail:iodo@ckppip.edu.pl

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w Centrum są:

-        przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

-        umowy zawierane z osobami fizycznymi;

-        zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych.

 

Celem przetwarzania danych osobowych w Centrum, w zależności od podstawy prawnej jest:

-        wykonanie ustawowych lub statutowych zadań jednostki;

-        realizacja i rozliczenie umowy.

 

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum mają prawo do:

-        dostępu do informacji o danych osobowych;

-        sprostowania danych osobowych;

-        usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

-        ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-        przenoszenia danych osobowych;

-        sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Centrum przekazuje przetwarzane dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do uprawnionych z mocy prawa podmiotów. Centrum nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.